ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Maertens Ann mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Ann Maertens – De Korenblomme
Kasteelstraat 29, 8660 De Panne
BTW BE 0683.158.726
ann.maertens@dekorenblomme.be
058/41.41.91
0472/36.62.86
IBAN BE97 6719 3035 3949

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Maertens Ann, een dieet- en natuurvoedingswinkel genaamd “De Korenblomme” met maatschappelijke zetel te De Panne (België), Kasteelstraat 29,
BTW BE 0683.158.726, biedt haar klanten de mogelijkheid om bepaalde producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (« Voorwaarden ») zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij De Korenblomme. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Korenblomme houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Korenblomme aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Korenblomme niet. De Korenblomme is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Korenblomme is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Korenblomme. De Korenblomme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website.

Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via Maestro (Bancontact/Mistercash), Mastercard, VISA of iDeal via een veilige verbinding van Europabank
via overschrijving op rekeningnummer BE97 6719 3035 3949

De Korenblomme is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Korenblomme.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Korenblomme te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Korenblomme beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De Korenblomme zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering en leveringstijd

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.
De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven
Bij afwezigheid kan de geadresseerde een tweede aanbieding vragen of zijn pakket binnen de twee weken gaan afhalen in het naburige postkantoor of PostPunt.

Artikelen die op voorraad zijn, worden geleverd binnen de twee werkdagen.
Als producten tijdelijk of definitief niet in voorraad zijn, dan wordt u door ons gecontacteerd teneinde concreet af te spreken.

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengen wij je hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren.
Na ontbinding conform het vorige punt, zal De Korenblomme het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Verzending en verzendkosten

De Korenblomme verzendt binnen België en naar onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg. De volgende tarieven zijn van toepassing:

  • Gratis: ophaling in de winkel in De Panne
  • € 5,00: bestellingen voor levering in België
  • € 7,00: bestellingen voor leveringen in Frankrijk, Nederland en Luxemburg

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Korenblomme.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Korenblomme was geboden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met De Korenblomme waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan De Korenblomme.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan De Korenblomme mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met De Korenblomme en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan De Korenblomme, Kasteeldreef 29, 8660 De Panne.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Korenblomme zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

  • 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  • 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  • 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  • 4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ann Maertens, Kasteeldreef 29, 8660 De Panne, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ann Maertens – De Korenblomme, Kasteeldreef 29, 8660 De Panne, ann.maertens@dekorenblomme.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ann Maertens – De Korenblomme, Kasteeldreef 29, 8660 De Panne, ann.maertens@dekorenblomme.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Korenblomme heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Korenblomme houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 058/41.41.91 of 0472/36.62.86.

Artikel 11; Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Korenblomme maakt gebruik van ‘First Party Cookies’.  Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

De Korenblomme staat in voor een veilige overdracht en opslag van de door de consument verschafte gegevens.  Er werd een extra laag beveiliging ingebouwd omtrent patches en controles op hacking.  De hosting voldoet ook 100% aan de gangbare certificeringsstandaarden voor beveiliging, zoals PCI-DSS.

De Korenblomme maakt ook gebruik van ‘Third Party Cookies’, namelijk voor het bijhouden van bezoekerstatistieken via Google Analyics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Korenblomme om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: De Korenblomme Klantendienst

De Korenblomme klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 058/41.41.91, via e-mail op ann.maertens@dekorenblomme.be of per post op het volgende adres Kasteeldreef 29, 8660 De Panne

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Korenblomme. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Korenblomme kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent afdeling Veurne bevoegd.

 

Download deze voorwaarden (PDF)